افزايش جمعيت جهان نیاز بشر به مواد پروتيني را روز به روز افزايش مي دهد و همين مسئله سبب شده است كه بسياري از حيوانات كه گوشت آنها قابل مصرف انسان مي باشد به صورت اهلي در آمده و با پرورش صنعتي انها بخشي از احتياجات پروتئيني انسان بر طرف گردد.پرور ش بلدر چين امروزه جايگاه خاصي در صنعت پرورش طيور پيدا كرده است كه با توجه به تقاضاي مردم از نظر مصرف گوشت و تخم بلدر چين و اقتصادي بودن آن از نظر توليد پيش بيني مي شود كه در آينده توسعه بيشتري پيدا كند.

در كشورهاي مختلف جهان سالهاست كه پرورش بلدر چين به صورت يكي از شاخه هاي صنعت پرورش طيور تجلي پيدا كرده و فارم هاي بزرگي در بسياري از كشورها براي اين منظور بوجود آمده است .در كشور ما ايران نيز از ديرباز پرورش بلدرچين شروع شده و سالهاست كه به امر توليد گوشت وتخم بلدرچين پرداخته اند و در بعضي از فروشگاه هاي مواد پروتئيني مي توان گوشت و تخم بلدرچين را كه براي فروش در بسته بندي هاي مناسب عرضه شده است مشاهده نمود.

با تشكر از حسن انتخاب شما