سن ( روز ) تابستان Co زمستان Co
7 – 1 Co 2/32 Co 35
8 – 14 Co 4/29 Co 2/32
15-21 Co 6/26 Co 4/29
28-22 Co 8/23 Co 6/26
35-29 Co 1/21 Co 8/23
فروش به بازار – 36 Co 1/21 Co 1/21
با تشكر از حسن انتخاب شما