انواع بلدرچين هاي ژاپني :

بلدرچين هاي ژاپني در زير كلاس Aves   رده Japonica   قرار مي گيرند از اينرو به اسم Coturnix خوانده مي شوند.

به طور كلي جايگاه بلدرچين در طبقه بندي بر اساس آنچه ذكر شد به شرح زير است :

Phylum chordate

Sub phylum vertebra

Class Aves

Order califormes

Family phasianidae

Genus corturnix

Sub species japonica

پنج نوع بلدرچين ژاپني به اسامي زير وجود دارد :

1) pharach   ( نوع وحشي ) :

اين پرنده رنگهاي پر مخلوط دارد. همراه با رنگهاي سياه و سايه هاي مختلف كه تفوق رنگ قهوه اي را دارا مي باشند. در بلدرچين نر صورت و گلو قهوه اي و گلو و قسمت بالاي سينه دارچيني رنگ مي باشد.در ماده صورت و گلو قسمت بالاي سينه دارچيني روشن با رنگ سياه است در حالي كه قسمت پاييني سينه خرمايي رنگ مي باشد.

پرهاي بلدرچين مخلوطي از رنگهاي سياه قهوه اي و حالتهاي سايه دار آنها است.قسمت هاي بالايي و سينه بلدرچين هاي نر خالدار و قسم هاي پائيني سينه قهوه اي است . وعلامتهاي مشكي دارد در حالي كه قسمت هاي پائيني خرمائي است. واريته هائي كه بر اساس و الگوي پرها طبقه بندي شده اند زياد هستند.

2) British Range   :

نوعي از بلدرچين با پرهاي سياه است

3) English white  :

نوعي از بلدرچين با پرهاي سفيد و قسمتهاي سياه است

4) Manchurian Golden   :

پرنده هاي به رنگ طلائي يا رنگ گندمي هستند.

5) Tuxedo   :

اين بلدرچين از نوع بلدرچين دو رنگ است

با تشكر از حسن انتخاب شما