تخم هاي بلدرچين بي نهايت ظريف هستند و بايستي با دقت زياد گرفته شوند.بسياري از پرورش دهندگان بلدرچين ترجيح مي دهند كه تخم ها را قبل از ذخيره سازي در محلول سالمسازي  غوطه ور سازند در اينصورت محل نگهداري بايستي بين 16 تا 20 درجه در نظر گرفته شود.رطوبت نسبي نبايد كمتر از 75 درصد باشد.

طرز اداره ماشين به شرح زير است:

در شروع كا درجه حرارت بايستي 37،5 در جه و رطوبت 30،6 باشد در سن 15 روزگي درجه نسبی به 90 درصد افزايش حاصل نمايد.

درجه حرارت بايستي به 37،2 در زمان خارج كردن تغيير پيدا كند و رطوبت نسبي 80 درصد بايستي در نظر گرفته شود.

تخم ها را بايستي روزانه 7 بار برگرداند و اين در صورتي است كه ماشين برگرداننده اتوماتيك نباشد.

دماي عملي براي جوجه كشي بلدرچين ها

دماي عملي براي جوجه كشي بلدرچين مطابق جدول زير اس

دماسنج مرطوب دماسنج خشك دوره (روز) دستگاه
31 37،7 1-14 ستر
32،2 37 15-18 هچر

علل پايين بودن هچ :

علل پايين بودن هچ در جدول زير خلاصه شده است:

علت هاي ممكن مشاهدات
نا مناسب بودن نسبت نر به ماده

نا ماسب بودن جفت گيري

مرگ خيلي زود جنين به خاطر وضعيت بد ذخيره سازي

تخم بي نطفه
نا مناسب بودن و بالا بودن بيش از حد دماي انكوباتور يا پايين بودن آن

بيمار بودن گله مادر

گاز دادن اشتباه و نقص در تهويه

مرگ جنيني
دماي خيلي پايين در دستگاه

رطوبت خيلي پايين در دستگاه

دير هچ شدن
دما و رطوبت بسيار بالا هچ زودرس
رطوبت خيلي پايين در طول مدت جوجه كشي بزرگ بودن سلول هوائي
دما و رطوبت خيلي بالا

بالانس نبودن جيره گله مادر يا كمبود مواد معدني

مرگ جنين كاملا رسيده
بالا بودن ميزان co2 در دستگاه هچ مرگ جوجه ها بعد از نوك زدن
پايين بودن رطوبت و نامناسب بودن جريان هوا جوجه هاي چسيبده
رطوبت خيلي بالا

كاسته شدن رطوبت پس از هچ

جوجه هاي خيس يا نا سالم بودن ناف
رطوبت خيلي پايين

جوجه ها هچر را دير ترك كرده اند

جوجه هاي آب بدن از دست داده
با تشكر از حسن انتخاب شما