ساعات کاری دفتر تعاونی مهرخواه صنعت:

شنبه تا پنح شنبه: صبح ها 8:00 الی 18:00
آدرس دفاتر شرکت تعاونی مهرخواه صنعت:
مازندران – آمل – کمربندی هزار سنگر – دفتر مرکزی مهرخواه صنعت
تلفن های دفتر مرکزی استان مازندران:
01144441281
01144739572

09120824059
09380166257